ZUNI STONE-TO-STONE INLAY BRACELET, CIRCA 1940

      PANAMINT BOWL

Third Phase Moki Woman's Blanket